Den Otter Van Leeuwen wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw en ons belang. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Voor Den Otter Van Leeuwen is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

 • Voor de nakoming van een overeenkomst
 • Voor de afhandeling van uw klacht
 • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie
 • Voor het versturen van ons nieuwsbrief magazine
 • Voor het voeren van administratie
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie en bewaarplicht
 • Voor het beveiligen van onze eigendommen
 • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken

Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • Uitvoeren van overeenkomsten
 • Voldoen aan wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Delen met anderen

Den Otter Van Leeuwen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe lang we gegevens bewaren

Den Otter Van Leeuwen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Den Otter Van Leeuwenneemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies

Den Otter Van Leeuwen gebruikt geen marketing cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@den ottervanLeeuwen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Den Otter Van Leeuwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen per brief of per e-mail.

Den Otter Van Leeuwen
Energieweg 1, 4231 DJ Meerkerk
Postbus 22, 4230 BA Meerkerk
E-mail: info@DenOtterVanLeeuwen.nl

Den Otter Van Leeuwen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Op onze website kunt u steeds de actuele versie vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.